Konsultacje, porady psychologiczne

Porady psychologiczne są zazwyczaj krótką formą pomocy w konkretnym, zgłaszanym przez klienta celu.

Jednak również często konsultacje przyjmują formę wstępnych spotkań przed rozpoczęciem psychoterapii. Wówczas proces konsultacji składa się zazwyczaj z 1-3 spotkań. Ich celem jest:

  • wywiad z osobą zgłaszającą problem
  • zapoznanie się z problemem – możliwe sprecyzowanie go
  • wspólne ustalenie celu ewentualnej terapii

Ponadto, podczas konsultacji klient ma możliwość poznać terapeutę oraz podjąć decyzję, czy jest to osoba, która ma mu towarzyszyć w trakcie procesu terapeutycznego. Z drugiej strony, terapeuta ma okazję postawić wstępne hipotezy, co do zgłaszanego problemu oraz zastanowić się nad najbardziej korzystną dla klienta formą pomocy.

Jeśli obie strony decydują się podjąć współpracę, konsultacje kończą się sformułowaniem tzw. kontraktu terapeutycznego, czyli umowy jaka definiuje zasady terapii, np. wstępne ustalenie celu (będzie on doprecyzowany w takcie terapii), częstotliwość spotkań, warunki ich odwołania, zasady odpłatności.